Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne Statuty jednostek Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie , bieżące, menu 60 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

 

Uchwała Nr XXIX/248/2021 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

 

 

 

UCHWAŁA Nr XII/81/2003
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie oraz nadania statutu.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”h” oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz..558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123, z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568/  Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się instytucję kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie.

 

§ 2.

Nadaje się statut instytucji kultury – Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miłomłynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zenobia KamińskaZałącznik
do uchwały Nr XII/81/2003
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z  dnia 21 listopada 2003 r.

 

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MIŁOMŁYNIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z późn. zm. ).
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).
 4. Niniejszego statutu.

 

§ 2.

 1. Organizatorem Ośrodka jest Miasto i Gmina Miłomłyn.
 2. Ośrodek jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Ośrodek posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Miłomłyn, a terenem jego działania Gmina Miłomłyn.
 2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz  Miasta i  Gminy Miłomłyn.
 3. Ośrodek korzysta z pomocy merytorycznej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
 4. Ośrodek używa pieczęci o treści:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1a.II. CELE I ZADANIA

§ 4.

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie i animowanie społeczno – kulturalnej aktywności mieszkańców Gminy Miłomłyn poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.

 

§ 5.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez:

 1. prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy,
 2. popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących  zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
 5. prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych,
 6. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,
 7. upowszechnianie sztuki filmowej,
 8. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych  wspierających rozwój lokalny,
 9. nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie  wymiany kulturalnej,
 10. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz  ochrony dziedzictwa narodowego,
 11. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów.

 

§ 6.

 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według  ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, w szczególności:
  1. impresariat artystyczny,
  2. usługi video i poligraficzne,
  3. działalność wydawniczą,
  4. sprzedaż komisową dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
  5. organizację kiermaszy rękodzieła ludowego,
  6. organizację spektakli, koncertów, wystaw, odczytów itp.,
  7. organizację imprez rozrywkowych,
  8. świadczenie innych usług w zależności od potrzeb.
 2. Środki uzyskane z działalności wymienionej w pkt 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

 

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 7.

 1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

§ 8.

W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz administracji i obsługi. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

§ 9.

 1. Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach resortowych.
 2. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących instytucje kultury.

 

§ 10.

 1. Ośrodek prowadzi działalność statutową w siedzibie oraz w świetlicach wiejskich na terenie Gminy.
 2. Działalność statutowa może być prowadzona w innych miejscach wg potrzeb.

 

§ 11.

 1. W Ośrodku mogą działać organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze w formie komisji i zespołów.
 2. Komisje i zespoły powołuje Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 

§ 12.

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin nadawany przez Dyrektora.

 

IV. MAJĄTEK I FINANSE

§ 13.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Ośrodka pochodzą z:
  1. rocznej dotacji udzielonej przez Gminę,
  2. wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
  3. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
  4. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  5. innych źródeł.


§ 14.

 1. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej i utrzymania obiektu.
 2. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury.
 3. Ośrodek gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.


§ 15.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
 2. Ośrodek składa Burmistrzowi roczne sprawozdania finansowe. W okresie 3 m-cy od zakończenia roku obrachunkowego Burmistrz zatwierdza sprawozdanie roczne.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Ośrodka może dokonać Rada Miejska na warunkach i w trybie przewidzianych w odrębnych przepisach.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka

sporządzono
2004-07-05 przez Ignaczak Wojciech
udostępniono
2004-07-05 00:00 przez Ignaczak Wojciech
zmodyfikowano
2021-08-10 14:18 przez Ignaczak Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1965
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.