Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne Statuty jednostek Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie, bieżące, menu 61 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

UCHWAŁA Nr XII/80/2003
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie oraz nadania statutu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”h” oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/  oraz art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568/ w związku z art. 8 ust.1 i ust.2 pkt 2 oraz art.11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się instytucję kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie.

 

§ 2.

Nadaje się statut instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłomłynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zenobia Kamińska
 


 Załącznik
do uchwały Nr XII/80/2003
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 listopada 2003 r.

STATUT

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie, zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn. zmianami/.
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami).
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późń. zm./.
 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./.       
 5. Niniejszego statutu.


§ 2.

 1. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w  Miłomłynie.
 2. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Miłomłyn, a terenem działania obszar miasta i gminy Miłomłyn.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
 3. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie".

 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 4.

Podstawowym celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Miłomłyn.

§ 5.

Do szczegółowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście, gminie i regionie dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 5. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 6. współpraca z bibliotekami szkolnymi zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

§ 6.

Biblioteka może podejmować inne działania, określone w odrębnych przepisach, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.


III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7.

 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.
 2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn.
 3. Burmistrz w celu wyłonienia kandydata na Kierownika może przeprowadzić konkurs na to stanowisko.


§ 8.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin, związani z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

 

§ 9.

 1. Kierownik i pracownicy zatrudniani na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określane w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określane jest na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.

 

§ 10.

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

IV. Majątek i finanse

§ 11.

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
  1. rocznej dotacji gminy,
  2. wpływów uzyskiwanych z prowadzenia działalności,
  3. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
  4. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń,
  5. wpływów z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 12.

 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z tym że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

 

§ 13.

 1. Biblioteka może pobierać opłaty:
  1. za usługi informacyjne, w tym wykonywane za pomocą nośników elektronicznych i wydruki z baz danych, biograficzne, reprograficzne oraz wypożyczania  międzybibliotecznego,
  2. za wypożyczanie materiałów audiowizualnych elektronicznych,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt. 1,2 nie może przekraczać kosztów usługi.

 

§ 14.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
 2. Biblioteka składa Burmistrzowi roczne sprawozdania finansowe. W okresie 3 m-cy od zakończenia roku obrachunkowego Burmistrz zatwierdza sprawozdanie roczne.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 15.

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska  w Miłomłynie na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka

sporządzono
2004-07-05 przez Ignaczak Wojciech
udostępniono
2004-07-05 00:00 przez Wojciech Ignaczak
zmodyfikowano
2016-07-26 13:10 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2057
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.